Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Przedmioty przeliczane na punkty (max- oznacza, że brana pod uwagę będzie ocena wyższa z przedmiotów ujętych w nawiasy):

  1. polski
  2. matematyka
  3. max(ang,niem)
  4. technika

 

Zagadnienia Punktacja Szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
18 punktów
matematyka Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
max(ang,niem) Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
technika Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca max 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza lub innej aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty max 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
  • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
100 punktów

maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 30 punktów
Punkty uzyskane z świadectwa ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
100 punktów
100 punktów

200 punktów

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

Uwaga: Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Wszyscy Kandydaci, którzy chcą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy prywatnego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zobowiązani są do dostarczenia wraz z oryginałami świadectwa oświadczenia o zapewnieniu zajęć praktycznych przez pracodawcę prywatnego. Wzór oświadczenia można będzie pobrać w czasie dostarczania kopii/oryginału świadectwa ósmoklasisty i wyników z egzaminu ósmoklasisty. Pracodawca, który zobowiąże się do podpisania umowy o pracę z Kandydatem musi posiadać status rzemieślnika, ponieważ tylko taki pracodawca będzie mógł zapewnić uczniowi egzamin czeladniczy w klasie trzeciej. Kandydaci, którzy podpiszą umowę z pracodawcą nie będącym rzemieślnikiem będą skreśleni z listy kandydatów. Listę Pracodawców będącymi rzemieślnikami, którzy będą mogli zapewnić w klasie trzeciej egzamin czeladniczy dla ucznia branżowej szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych posiada CECH Rzemiosł (Izba Rzemieślnicza) właściwy dla danego miejsca zamieszkania Kandydata.