Strefa video

Jesteś tutaj: Start / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

  

 

UWAGA  MATURZYŚCI !!!

 

 Maturzystom, którzy pomyślnie zdadzą egzaminy maturalne i planują podjęcie studiów na uczelniach wyższych, polecamy skorzystanie  z portalu : www. wybierzstudia.nauka.gov.pl

 

Znajdziecie tam adresy  uczelni wyższych, wykazy kierunków studiów, zasady rekrutacji, a także wiele cennych informacji dla przyszłych studentów.

 

UCZNIOM I ICH RODZICOM POLECAMY  KORZYSTANIE ZE STRONY  INTERNETOWEJ CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W CZĘSTOCHOWIE :  ciz.ids.czest.pl

 

Natomiast dla tych, którzy będą poszukiwać pracy, kilka cennych rad na temat skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej :

 

 • Należy przybyć 10 – 15 minut przed czasem
 • Obowiązuje schludny wygląd
 • Unikamy złego wyrażania się o byłym pracodawcy
 • Oczekujemy na powitanie i wskazanie miejsca przez rozmówcę
 • Starannie odpowiadamy na zadawane pytania
 • Prezentujemy siebie i swoje mocne strony
 • Jesteśmy wiarygodni
 • Mamy wiedzę o firmie, w której zamierzamy pracować
 • Zachowujemy dobre maniery niezależnie od przebiegu rozmowy

 

 

 

A  jakich błędów się wystrzegać ?

 

 • Brak wiedzy o firmie, do której aplikujemy
 • Spóźnienie
 • Nieodpowiedni strój, niechlujny wygląd, niewyczyszczone buty
 • Nerwowe zachowania ( np. sprawdzanie telefonu, żucie gumy itp. )
 • Niejasne i pokrętne odpowiedzi
 • Negatywne wypowiedzi na temat byłego pracodawcy
 • Brak pytań do pracodawcy
 • Kłamstwa w CV
 • Zbyt osobisty i poufały styl
 • Brak dodatkowego CV
 • Nieodpowiednia postawa
 • Przeklinanie

 

A oto jeszcze kilka przykładowych pytań, które może usłyszeć kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej :

 

 • Co mógłby Pan opowiedzieć o sobie ?
 • Z jakiego powodu chce Pan zmienić pracę ?
 • Co było Pana największym sukcesem ?
 • Jakie były Pana największe niepowodzenia ?
 • Czego spodziewa się Pan, pracując u nas ?
 • Jakie są Pana mocne i słabe strony ?
 • Dlaczego Pan uważa, że powinniśmy zatrudnić właśnie Pana ?
 • Jaką rolę pełnił Pan w zespole ?
 • Jak Pan sobie radzi ze stresem ?
 • Co Pan zazwyczaj robi, spotykając się z krytyką swojej pracy lub zachowań ?
 • Co Pan wie o naszej firmie ?
 • Jakie ma Pan hobby ?
 • Proszę wymienić kilka osób, które Pan podziwia i dlaczego ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR.8.

 

 

 

TYTUŁ : „ DOBRA PRACA – LEPSZE ŻYCIE”

 

 

 

1.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA SYSTEMU :

 

 

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, ( Dz. U. 2017 poz. 59)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, ( Dz. U. 2017 poz.60)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017 poz. 1591)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013r. poz.199)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych, ( Dz. U. Z 2017r. poz. 1647).

 

 

 

Art.1. System oświaty zapewnia w szczególności :

 

 • ( …) 19) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

 •  

 

Art.98.1. Statut szkoły zawiera w szczególności :

 

 • (…) 16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego ;

 •  

 

USTAWA PRAWO OŚWIATOWE

 

 

 

Art. 109.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są :

 

 

 

 • (…) 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • (…) 7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

 • ust.3.7) Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

 

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

 

 

 

 1. § 7.1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie :

 

(…) 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ;

 

 1. warsztatów;

 2. porad i konsultacji”.

 

 

 

 1. § 17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów (…)

 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.”

 

 

 

 1. § 18. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.”

 2. § 19.1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w (…), szkole (…) rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w ( …) szkole (…) prowadzą w szczególności :

 

(…) 3) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

 

 

 

 

2.ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 

 

 

WSDZ zakłada, że wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

 

Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

Założenia WSDZ uwzględniają potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Jego główne założenia to :

 

 • umiejętność poruszania się uczniów po rynku pracy

 • gotowość i elastyczność na zmiany

 • umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z nich

 • przygotowanie uczniów do samodzielnego dalszego rozwoju zawodowego

 • pomoc uczniom w nabywaniu umiejętności społecznych i personalnych

 • pomoc rodzicom w poznawaniu własnego dziecka

 • pomoc rodzicom w zdobywaniu informacji o rodzajach szkół oraz o instytucjach, które udzielają pomocy w planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia i kariery zawodowej

 • pomoc nauczycielom szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego oraz wspomaganiu uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Pomoc w zdobywaniu materiałów do prowadzenia zajęć z klasą.

 

Sojusznikami szkoły w tym zakresie będą : rodzice, ORE,CIZ,WOM,SOD, PUP,KOWEZiU, uczelnie wyższe.

 

 

 

 1. CELE GŁÓWNE PROGRAMU :

 

 

 

 • przygotowanie ucznia do roli pracownika

 • kształtowanie u uczniów kompetencji potrzebnych do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych

 • przygotowanie uczniów do poszukiwania i analizy informacji na temat rynku pracy

 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

 • pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym oraz wspomaganiem uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu

 

 

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE/ REZULTATY

 

 

 

 • UCZNIOWIE :

 

 

 

 • poznawanie siebie

 • autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych

 • analiza potrzeb rynku pracy

 • poruszanie się na rynku pracy , np. poszukiwanie pracy

 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych , np. zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie

 • przygotowanie się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym

 • określanie korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie

 

 

 

RODZICE :

 

 

 

 • posiadają wiedzę na temat organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego działającego w szkole

 • znają ofertę edukacyjną szkół i placówek następnego etapu edukacyjnego

 • udzielają pomocy i wsparcia dziecku w procesie planowania i realizowania kariery edukacyjno – zawodowej

 • wiedzą, gdzie szukać pomocy dla dzieci z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi czy też intelektualnymi

 

 

 

NAUCZYCIELE :

 

 

 

 • realizują na zajęciach z różnych przedmiotów treści związanych z WSDZ ( np. język polski, języki obce - sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, geografia, WOS – rynek pracy, przyczyny bezrobocia, podstawy przedsiębiorczości – jak założyć własną firmę, itd.

 • realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego (sposoby radzenia sobie ze stresem, pragnienia i cele życiowe, jak umiejętnie planować i podejmować decyzje, zawody przyszłości, aktywne metody poszukiwania pracy) na godzinach wychowawczych

 • diagnozują potrzeby i zasoby uczniów

 • rozwijają talenty i zainteresowania uczniów

 • wspierają decyzje zawodowo - edukacyjne uczniów

 • angażują przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w działania doradcze szkoły

 • znają ofertę edukacyjną szkół następnego etapu edukacyjnego i zasady rekrutacji do nich

 

 

 

 1. TREŚCI ( TEMATY ZAJĘĆ ZE WSKAZANIEM ADRESATA) :

 

 

 

 • dotyczy uczniów wszystkich poziomów klas, ich rodziców i nauczycieli

 

 

 

DLA UCZNIÓW :

 

 

 

 • poznawanie osobistych zasobów, m.in. zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia, etc.

 • świat zawodów i rynek pracy, m.in. poznawanie zawodów, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy

 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in. znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie

 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych, m.in. planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy

 

 

 

DLA NAUCZYCIELI :

 

 

 

 • zasady pracy nauczycieli w ramach WSDZ

 • zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane przez nauczycieli w ramach pracy wychowawczej i na lekcjach przedmiotowych

 • szkolne zasoby informacji dotyczące doradztwa edukacyjno – zawodowego

 

 

 

 

 

DLA RODZICÓW:

 

 

 

 • zasady pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów

 • informacje na temat ścieżek kształcenia, zasad rekrutacji, itp.

 • umiejętności rodziców ułatwiające kontakt z dzieckiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowej

 

 

 

METODY I TECHNIKI PRACY :

 

 

 

metody pracy indywidualnej :

 

 

 

 • doradztwo indywidualne w punkcie konsultacyjnym w szkole, w ZPPP CIZ

 

 

 

metody pracy z grupą :

 

 

 

 • lekcje tematyczne

 • godziny wychowawcze

 • konkursy

 • zajęcia warsztatowe

 • wycieczki do zakładów pracy

 • udział uczniów w projektach edukacyjnych, takich jak : „ Dzień Przedsiębiorczości”, „Lekcje z ZUS”, „Młodzi kreatywni”, „Zawodowa współpraca”, „ Erasmus+”

 

 

 

 1. SCENARIUSZE I KONSPEKTY :

 

 

 

 • materiały umieszczone w bibliotece szkolnej w Kąciku Doradztwa Zawodowego

 • strona internetowa szkoły dotycząca doradztwa zawodowego

 

 

 

 1. DOSTĘPNE MATERIAŁY EDUKACYJNE ON – LINE :

 

 

 

www.euroguidance.pl

 

www.koweziu.edu.pl

 

www.praca.gov.pl

 

www.pracuj.pl

 

www.perspektywy.pl

 

www.poznajswiat.ecorys.pl

 

www.wybieramzawod.pl

 

www.ohpdlaszkoly.pl

 

www.pociagdokariery.pl

 

www.zawody.praca.net

 

 

 

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ:

 

 

 

 • dyrektor szkoły

 • szkolny koordynator doradztwa zawodowego

 • pedagog szkolny

 • wychowawcy klas

 • nauczyciele przedmiotów

 • nauczyciele bibliotekarze

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych

 

 

 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1

Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej.

Analiza dokumentacji szkolnej.

Wywiady z nauczycielami, rodzicami.

Pogadanki na godzinach wychowawczych.

Spotkania z pedagogiem szkolnym.

Koordynator WSDZ, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów.

I półrocze

2

Zdobywanie wiedzy o predyspozycjach i możliwościach uczniów poprzez konsultacje z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.

Konsultacje indywidualne nt. uzdolnień, słabych stron, predyspozycji uczniów.

Koordynator WSDZ.

Na bieżąco, wg potrzeb

3

Zdobywanie wiedzy o predyspozycjach i możliwościach uczniów poprzez indywidualne spotkania z nimi.

Pomoc uczniom w planowaniu przyszłości.

Indywidualne rozmowy doradcze z uczniami nt.zainteresowań, uzdolnień,słabych i mocnych stron, planów edukacyjno - zawodowych

Koordynator WSDZ, pedagog szkolny, wychowawcy klas

Na bieżąco, wg potrzeb

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja, i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

1

Gromadzenie , aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

Bieżące gromadzenie materiałów informacyjnych ( informatorów, ulotek) w bibliotece szkolnej w Kąciku Doradztwa Zawodowego.

Nauczyciele- bibliotekarze, koordynator WSDZ.

Cały rok szkolny

2

Udostępnianie informacji za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły – Doradztwo Zawodowe.

Koordynator WSDZ, administrator strony internetowej szkoły.

Cały rok szkolny

3

Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z siecią lokalnych szkół następnego etapu edukacyjnego i placówek kształcenia ustawicznego.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, na zebraniach z rodzicami na temat możliwości dalszego kształcenia.

Wychowawcy klas, doradca zawodowy ZPPP.

Marzec - maj

3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

1

Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie siebie: swoich predyspozycji, uzdolnień oraz innych zasobów.

Uczestnictwo uczniów w zajęciach : „ Doradztwo zawodowe.”

 

 

 

 

Udział uczniów w lekcjach wychowawczych służących samopoznaniu.

 

 

 

Rozwijanie umiejętności kluczowych w ramach lekcji przedmiotowych.

Doradca zawodowy realizujący autorski program.

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas.

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

2

Projekty edukacyjne umożliwiające uczniom lepsze poznanie świata zawodów, rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w projektach edukacyjnych, takich jak : „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, LEKCJE Z ZUS”, „MŁODZI KREATYWNI”, „ ZAWODOWA WSPÓŁPRACA”, „ERASMUS +”

 

 

Koordynatorzy tychże projektów.

Cały rok szkolny.

3

Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie dalszych etapów systemu edukacji formalnej, organizacji systemu edukacji pozaformalnej oraz edukacji nieformalnej.

Uczestnictwo uczniów w zajęciach : „ Doradztwo zawodowe”.

 

 

 

 

 

 

Udział uczniów w Dniach Otwartych

w placówkach kształcenia ustawicznego, szkołach wyższych.

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy realizujący autorski program.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas.

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez.

4.Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.

1

Opracowanie i wdrażanie WSDZ.

 

 

Zapoznanie rady pedagogicznej z WSDZ.

Opracowanie dokumentu.

 

 

 

Dyrektor szkoły, koordynator WSDZ.

Listopad 2017

 

 

 

 

 

2

Wspieranie nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć / zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

Udzielanie informacji , organizowanie konsultacji ze specjalistami w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

Koordynator WSDZ

Cały rok szkolny.

3

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności doradczej.

Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji : ZPPP,SOD, WOM,PUP, CKZiU,CKU.

Koordynator WSDZ.

Cały rok szkolny.

4

Monitorowanie realizacji przydzielonych zadań.

Analiza zapisów w dziennikach zajęć związanych z realizacją pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

Dyrektor szkoły.

Cały rok szkolny.

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

1

Koordynowanie pracy nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć/ zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

Udzielanie pomocy w miarę potrzeb.

Koordynator WSDZ.

Cały rok szkolny.

Obszar 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1

Wspieranie nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć/ zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

Udzielanie pomocy w miarę potrzeb.

Koordynator WSDZ, doradca zawodowy ZPPP.

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…........................                                                 ….........................................

 

zatwierdził, data, podpis

 

                                                                                                                            przygotowała, data, podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Zachęcamy uczniów oraz ich rodziców do odwiedzania strony internetowej Centrum Informacji Zawodowej – CIZ.

Znajdują się tam informacje dotyczące rynku pracy, charakterystyki wybranych zawodów, czynniki trafnego wyboru zawodu, ABC pracy za granicą itp.

 

 •  Zapraszamy także uczniów do korzystania z kącika doradztwa zawodowego, który znajduje się w bibliotece szkolnej.

 

 •  A przyszłym absolwentom polecamy następujące adresy internetowe :

      

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

www.praca.gov.pl

www.pracuj.pl

www.perspektywy.pl