Program stypendialny „PKP Intercity” S.A.

 

Programem stypendialnym mogą być objęci Uczniowie klas drugich, trzecich, czwartych i piątych.

 

Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie „PKP Intercity” S.A. wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie miesięcznych stypendiów tym Uczniom, którzy złożą deklarację podjęcia  zatrudnienia po zakończeniu nauki.

„PKP Intercity” S.A. wskazuje stanowisko zatrudnienia lub Uczeń będzie miał możliwość zaproponowania stanowiska, na którym chciałby zostać zatrudniony po ukończeniu nauki.

„PKP Intercity” S.A. dołoży starań, żeby prośbę Ucznia uwzględnić.

Warunkiem zatrudnienia na preferowanych przez Ucznia stanowiskach, w szczególności takich jak: konduktor, kasjer oraz maszynista, jest:

a.       uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku negatywnego wyniku, Stypendysta zobowiązany jest podjąć zatrudnienie na stanowisku wskazanym przez „PKP Intercity” S.A.,

b.      warunkiem zatrudnienia na stanowisku konduktora lub kasjera jest realizacja oraz pozytywne zaliczenie kursów zawodowych na te stanowiska trwających nie dłużej niż 3 miesiące. W trakcie kursów „PKP Intercity” S.A. zapewnia świadczenie pieniężne na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu i nie uzyskaniu uprawnień zawodowych na stanowisko konduktora lub kasjera, Stypendysta zobowiązany jest podjąć zatrudnienie na stanowisku wskazanym przez „PKP Intercity” S.A.

 

1.       O stypendium może się ubiegać Uczeń, który:

a)      jest uczniem Szkoły, objętej Programem stypendialnym;

b)      ukończył co najmniej pierwszy rok nauki na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

c)       uzyskał na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiega się o przyznanie stypendium:

i.         roczną średnią ocen ogólną na poziomie minimum 3,0 (w skali ocen od 1 do 6);

ii.       roczną średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 (w skali ocen od 1-6);

iii.      roczne oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca (2);

iv.     roczną ocenę z zachowania co najmniej poprawną;

d)      został zarekomendowany przez Szkołę w ramach ustalonych przez „PKP Intercity” S.A. limitów liczby Stypendystów;

e)      odbył rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem „PKP Intercity” S.A, i uzyskał wynik pozytywny, potwierdzony w Formularzu rozmowy kwalifikacyjnej do programu stypendialnego,

f)       posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

2.       Badania lekarskie  Uczeń przeprowadza w kolejowym ośrodku medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez Szkołę.

3.       Stypendium byłoby przyznawane Uczniowi na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca ostatniego roku nauki Stypendysty w Szkole zgodnie z ustalonym programem nauki.

4.       Podstawą do wypłaty stypendium jest zawarcie pomiędzy „PKP Intercity” S.A. i Uczniem (lub jego rodzicem/opiekunem prawnym, jeśli uczeń nie ukończył 18 roku życia) Umowy o objęciem programem stypendialnym. Z chwilą zawarcia Umowy, Uczeń staje się Stypendystą.

5.       „PKP Intercity” S.A. może przyznać stypendium w następującej wysokości:

a.       300 zł miesięcznie - w drugim roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

b.      350 zł miesięcznie - w trzecim roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

c.       400 zł miesięcznie - w czwartym roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

d.      450 zł miesięcznie - w piątym roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym.

 

6.       Wymienione wyżej kwoty są kwotami brutto i zostają pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.       Stypendium jest wypłacane miesięcznie, do 10-go dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę w Kwestionariuszu Stypendysty.

8.       Stypendysta zobowiązany jest do:

a) utrzymania przez cały okres wypłaty stypendium warunków w zakresie ocen wskazanych powyżej, odpowiednio na zakończenie każdego semestru i roku szkolnego.

b)      posiadania niepogorszonej zdolności fizycznej i psychicznej w stosunku do zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym
w zaświadczeniu,

c)       dążenia do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce,

d)      wspierania Fundatora stypendium w budowaniu pozytywnego wizerunku Spółki w środowisku szkolnym,

e)      ukończenia Szkoły i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

f)       zgłoszenia gotowości podjęcia pracy w „PKP Intercity” S.A. lub zawarcia umowy  cywilnoprawnej w celu realizacji kursu zawodowego, w terminie nie dłuższym niż do 31 sierpnia roku, w którym Stypendysta powinien ukończyć naukę w Szkole zgodnie z programem nauczania, pod warunkiem uzyskania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub w terminie  w którym taką zdolność uzyska, na stanowisku wskazanym przez Fundatora lub Zakład Fundatora,

g)      podjęcia i świadczenia pracy w „PKP Intercity” S.A. (po pozytywnym zaliczeniu kursu zawodowego) przez okres odpowiadający okresowi pobierania Stypendium, nie dłużej jednak niż 33 miesiące.

 

9.       „PKP Intercity” S.A. może cofnąć stypendium i rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Szkoły:

a)      gdy Stypendysta przerwie naukę w Szkole;

b)      gdy Stypendysta przerwie naukę, na kierunku objętym Programem stypendialnym;

c)       gdy Stypendysta, w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy, przestanie spełniać warunki (min. średnia ocen, stan zdrowia);

d)      gdy Stypendysta nie dostarczy stosownych dokumentów,  w wymaganym terminie,

e)      gdy Szkoła wystąpi do Fundatora o cofnięcie stypendium z innych powodów wskazanych przez Szkołę;

f)       gdy Stypendysta działa na niekorzyść Fundatora.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na nr telefonu  697-048-281

 

Z wyrazami szacunku

Ewa Moc
Kierownik produktu