Strefa video

POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych wraz z partnerami projektu: Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, Gimnazjum nr 17 oraz Akademią im. Jana Długosza – Wydziałem Pedagogicznym mają zaszczyt zaprosić uczniów Waszej placówki do udziału w powiatowym konkursie z języka angielskiego.

Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2018 (środa) o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie i będzie sprawdzał znajomość zagadnień gramatycznych, rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z zakresem podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych. Tematyka tekstów oraz zadań związana będzie z ochroną danych osobowych.

                                                                                                                      Serdeczne zapraszamy!         

Organizatorzy konkursu:

 • Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji
 • Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
 • Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
 • Akademia im. Jana Długosza – Wydział Pedagogiczny
 • Gimnazjum nr 17

Regulamin konkursu

 1. Założenia ogólne i cele konkursu

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i okolic.
 2. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają organizatorzy.
 3. Cele konkursu to:
  1. Poszerzenie wiedzy uczniów szkół z Częstochowy oraz okolic na temat ochrony danych osobowych
  2. Zaznajomienie uczniów z tematyką ochrony danych osobowych w języku angielskim
  3. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim
  4. Doskonalenie kompetencji językowych uczniów
  5. Doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo
  6. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo

 

 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wymagania
  1. Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły gimnazjalnej
  2. Uczestnik konkursu:
   1. potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w zakresie przedmiotu język obcy
    z uwzględnieniem zawartych tam treści kształcenia i osiągnięć ucznia;
   2. posiada znajomość strategii rozwiązywania testów językowych i zadań różnego typu;
   3. wykazuje się znajomością słownictwa i rozumieniem tekstów w zakresie ochrony danych osobowych

 

 1. Uczestnicy konkursu
  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas II-III szkół gimnazjalnych  z terenu miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i okolic.
  2. Szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.
  3. Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia regulaminu, w tym na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

 

 1. Zgłoszenie do konkursu
  1. 1.      Zgłoszenie do konkursu wraz z załącznikami powinno zostać nadesłane do dnia

 9 marca 2018 roku na następujący adres e-mail: jsobczyk@wp.pl, magda_celeban@op.pl   lub maraga-1@wp.pl

 1. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  1. Kartę zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1)
  2. wypełnione i podpisane „Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu” (załącznik nr 2)
  3. wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych”

(załącznik nr 3)

 

Wszystkie niezbędne formularze muszą być dostarczone najpóźniej w dniu Konkursu.

 

 1. Przebieg konkursu
  1. 1.      Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

(Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych,  ul. Augustyna 3/7, 42-200 Częstochowa)

 1. 2.      Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i obejmować będzie test gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego i wypowiedź pisemną. Tematyka zadań
  i tekstów związana będzie z ochroną danych osobowych.
 2. 3.      Konkurs rozpocznie się o godz. 9:00 i będzie trwał 90 minut.
 3. 4.      W celu sprawdzenia testów wiedzy powołana zostanie komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów.
 4. 5.      Laureatami konkursu zostaną osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów.
 5. 6.      W swojej ocenie komisja będzie brała pod uwagę liczbę uzyskanych punktów w teście. Nieczytelne zapisy będą interpretowane na niekorzyść uczestnika i liczone jako błąd. Organizatorzy umożliwią wgląd do własnej pracy konkursowej w terminie późniejszym, ustalonym i podanym oficjalnie przez jury w trakcie konkursu.
 6. 7.      Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 19.03.2018 r. na stronie internetowej ZST oraz ZSSB, a nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania działań w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. 
 7. 8.      Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
 8. 9.      Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację warunków regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminu konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  3. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmują organizatorzy projektu.
  4. Decyzja komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna, a nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
  5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie utratę prawa do nagrody.
  6. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
 • p. Justyna Sobczyk-Szwed, tel. 606432963
 • p. Magdalena Raganiewicz, tel. 608163823

lub

             Koordynator Programu w Częstochowie:                               

 • p. Magdalena Celeban, tel. 600-299-249

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie