Cel Projektu

Podstawowe założenia Programu 

Ogólnopolski program edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli" 


Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę o prawach człowieka i wiedzę metodyczną związaną z warsztatem pracy edukatora i nauczyciela. Pomoc, w przekazaniu wiedzy na temat podstawowych praw człowieka m.in. prawa do prywatności, które w wymiarze politycznym i społecznym staje się fundamentem wolnego społeczeństwa i demokratycznego państwa,  stanowi podstawową wartość. Każdy człowiek ma prawo do poznania swoich praw i korzystania z nich. Obowiązkiem państwa jest udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka  m.in. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, między innymi poprzez system edukacji. Problematyka  praw  i wolności człowieka powinna być elementem programu kształcenia obywatelskiego w naszych szkołach, jak również podstawą szkolnego programu wychowawczego. 

Cele Programu 
Ogólnopolski Program Edukacyjny "Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli" jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny. 
Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych oraz gimnazjów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Jednym z jego etapów jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół w pakiety edukacyjne zawierające m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji Programu, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych  i otwartych postaw wśród uczniów i uczennic w wieku 7-16 lat. Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach, zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych m.in. na lekcji wychowawczej, historii, języka angielskiego, informatyce czy wos, oraz aktywne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. 
Cele Programu zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).