Strefa video

Ogólne warunki rekrutacji do wszystkich klas

 

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI DO WSZYSTKICH KLAS 


Podstawa prawna 
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.


Na podstawie art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59 ze zm.)

Warunki:

 1. Kandydatów do szkoły obowiązuje nabór elektroniczny i uczeń poddaje się jego wynikom.
 2. Dokumentacja
  • Podanie
 3. Kryteria rekrutacji
  • O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły może ubiegać się uczeń, który ukończył gimnazjum.
  • Uczeń deklaruje wybór klasy przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły.
  • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły decyduje:
   1. liczba punktów uzyskanych na egzaminie w gimnazjum (max 100)
   2. liczba punktów uzyskanych na świadectwie gimnazjalnym (max 100) według punktacji z tabeli dla poszczególnych klas
 4. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum  oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. Terminy rekrutacji:
  • Od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. godz.15.00 - kandydat dostarcza do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  • Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. godz.15.00 - kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 6 lipca 2018r. do godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały oraz kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Od 6 lipca 2018r. godz. 10.00 do 12 lipca do godziny 15.00 - termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 13 lipca 2018r. do godz. 09.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
  • Od 13 lipca 2018r. do 17 lipca 2018r. godz.15.00 - kandydat dostarcza do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalne w postępowaniu uzupełniającym
 6. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, a w tym publicznej poradni specjalistycznej.