Technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: pojazdy hybrydowe i elektryczne/ edukacja policyjna w zakresie ruchudrogowego

 

Przedmioty przeliczane na punkty (max- oznacza, że brana pod uwagę będzie ocena wyższa z przedmiotów ujętych w nawiasy)

  1. polski
  2. matematyka
  3. max(ang,niem) 
  4. max(chem,fiz,inf)

Do klasy pierwszej technikum może zostać przyjęty kandydat z minimalną ilością 60 punktów lub więcej. 

Prawo Jazdy Gratis  !!!Zagadnienia Punktacja Szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
18 punktów
matematyka Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
max(ang,niem) Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
max(chem, fiz,inf) Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca max 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza lub innej aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty max 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty*:
  • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
100 punktów

maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 30 punktów
Punkty uzyskane z świadectwa ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
100 punktów
100 punktów

200 punktów

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów