Ogólne warunki rekrutacji do wszystkich klas

 

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI DO WSZYSTKICH KLAS 


Podstawa prawna 
Art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  

Warunki:

 1. Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny i Kandydat poddaje się jego wynikom.
 2. Dokumentacja
  • Podanie
 3. Kryteria rekrutacji
  • O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się uczeń, który w roku szkolnym 2024/2025 ukończył szkołę podstawową.
  • Uczeń deklaruje wybór klasy przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły
  • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły decyduje:
   1. liczba punktów uzyskanych na egzaminie w szkole podstawowej (max 100)
   2. liczba punktów uzyskanych na świadectwie szkoły podstawowej (max 100) według punktacji z tabeli dla poszczególnych klas/zawodów
 4. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, którą ukończył, oraz poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia lub oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu szkoły podstawowej.
 5. Terminy rekrutacji:
  • Od 13 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r. do godz. 15.00 - kandydat dostarcza do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • Od 13 maja 2024r do 16 lipca 2024r. do godz. 15.00. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
  • Od 21 czerwca 2024r do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00 - kandydat uzupełnienia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły. podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
  • 12 lipca 2024r.  godz. 9.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Od 12 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • 19 lipca 2024r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 6. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  • Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
  • Ocena z przedmiotu technika (w przypadku zawodu technik programista, z przedmiotu: informatyka)