WYTYCZNE DLA ABSOLWENTÓW ZDAJĄCYCH MATURĘ

 

 

Wytyczne, dla absolwentów zdających EGZAMIN MATURALNY

w 2020 roku, na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

  1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

  1. [*]Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

  1. [*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z absolwentem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

  1. [*]Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itd.

 

  1. [*]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

  1. [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

  1. [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
   Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

  1. [*]  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
   na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji do sekretariatu szkoły.

 

  1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

  1. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
   w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
   i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
   z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
   po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

  1. [*]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2. wychodzi do toalety

 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 

  1. [*]Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

  1. [*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
   z przyłbicy – egzamin odbędzie się wtedy w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Absolwent zobowiązany jest wysłać informacje do szkoły z oświadczeniem o takiej potrzebie do 28 maja 2020r. na maila szkoły: zssb@edukacja.czestochowa.pl
   Dopiero odpowiedź zwrotna ze stronny szkoły, potwierdzająca otrzymanie maila od absolwenta, gwarantuje skorzystanie z takiej możliwości.

 

  1. [*]W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

  1. [*]W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika itd., obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego obowiązkowo zdający musi użyć przed skorzystaniem z danego materiału np. słownika.

 

  1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 1. 1 czerwca 2020 r. na stronie szkoły w zakładce MATURA 2020, będzie umieszczona informacja o której godzinie zdający z poszczególnych sal mają zgłosić się na egzamin.

 2. [*]  wskazane jest by zdający, wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

  1. [*] zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

  2. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.