REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


 

1. Załóż konto na stronie:

http://slaskie.edu.com.pl/kandydat 

2. Zaloguj się

3. Wypełnij formularz

4. Wydrukuj wniosek

5. Podpisz Ty i Twój rodzic/opiekun

6. Przynieś wniosek do szkoły

7. Masz pytania? Przyjdź do nas, pomożemy! :-)

 

TECHNIKUM NR 10

 

   BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8

 OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO WSZYSTKICH KLAS

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów

 

O G Ł O S Z E N I A

Z uwagi na ograniczony kontakt Kandydatów ze szkołą wynikający z obecnej sytuacji bardzo proszę aby Kandydaci zapoznali się z poniższymi ogłoszeniami. 

 


 I  etap rekrutacji od 15.06.2020 do 10.07.2020 - Kandydat dostarcza do szkoły podanie w wersji papierowej lub elektronicznej, oraz kopie (lub oryginał) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

Podczas tego etapu Kandydat może dostarczyć wydrukowane, uzupełnione i podpisane poniższe oświadczenia:
Oświadczenie o wyborze nauczania religii lub etyki: wzór oświadczenia
Oświadczenie dla Kandydatów do klasy z innowacją o zgodzie na pokrycie kosztów umundurowania i obozu szkoleniowego: wzór oświadczenia

*   *   *

Ogłoszenie - zajęcia praktyczne

Kandydaci, którzy w klasie pierwszej będą chcieli odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy prywatnego, zobowiązani są do pobrania  od komisji rekrutacyjnej lub pobranie ze strony internetowej szkoły oświadczenia  o zapewnieniu zajęć praktycznych przez pracodawcę. Wypełnione oświadczenie podpisane przez pracodawcę należy oddać najpóźniej do 21.08.2020. Nie złożenie oświadczenia w tym terminie będzie równoznaczne z przekierowaniem ucznia na praktyki szkolne do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przechodnia 11 w Częstochowie. UWAGA: szkoła nie zapewnia zajęć praktycznych dla zawodu blacharz samochodowy i lakiernik samochodowy, Kandydaci w tych zawodach zobowiązani są do podpisania umowy o zajęcia praktyczne z pracodawcą prywatnym.

Oświadczenie o wyborze miejsca odbywania zajęć praktycznych przez ucznia: wzór oświadczenia

 *   *   *

Ogłoszenie - Badania lekarskie

brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B


Dla klas I Technikum nr 10:

  • w dniu 11.08.2020r.
    - od 15.00 do 17.30 - technik pojazdów samochodowych
    - od 17.30 - technik mechanik

Dla klas Branżowej szkoły I stopnia nr 8:

  • w dniu 12.08.2020r.
    - od 15.00 do 17.30 - mechanik pojazdów samochodowych
    - od 17.30 - elektromechanik pojazdów samochodowych

UWAGA: w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 tylko uczniowie, którzy będą odbywać praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Brak badań profilaktycznych jest równoznaczny z rezygnacją z nauki w Technikum lub w Branżowej Szkole I stopnia.

Kandydat na badania o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem przychodzi wraz z Rodzicem ponieważ  konieczne jest złożenie ankiety dotyczącej stanu zdrowia Kandydata podpisanej przez Rodzica.

 

Poniżej dokładny wykaz wymaganych badań profilaktycznych w poszczególnych zawodach:

Badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu:

- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
- mechanik pojazdów samochodowych (nie obowiązuje uczniów, którzy zajęcia praktyczne będą odbywać u prywatnego pracodawcy)
- elektromechanik pojazdów samochodowych (nie obowiązuje uczniów, którzy zajęcia praktyczne będą odbywać u prywatnego pracodawcy)

Badania o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem kategorii B:

- technik pojazdów samochodowych
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych

Kandydaci z zawodów blacharz samochodowy i lakiernik samochodowy nie biorą udziału w żadnych z powyższych badań ponieważ ich program nauczania nie przewiduje kursu prawa jazdy niezbędnego do ukończenia szkoły oraz z uwagi na fakt, że szkoła nie zapewnia zajęć praktycznych w tych zawodach, Kandydat jest zobowiązany do podpisania umowy z prywatnym pracodawcą i w tej sytuacji to pracodawca kieruje Kandydata na badania profilaktyczne. 

 

*   *   * 

 


 II  etap rekrutacji od 31.07.2020 do 04.08.2020 -  Kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadpodstawowych zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu szkoły podstawowej.

 


 

 III  etap rekrutacji od 12.08.2020 do 18.08.2020 - 12.08.2020r. - opublikowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia na stronie szkoły oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.  13.08.2020r. - potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i badań lekarskich o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem kategorii B jeżeli program nauczania zawodu przewiduje kurs prawa jazdy (W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. ).

 

 *   *   *

 

 Ogłoszenie - dokumenty do dostarczenia

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia wraz z oryginałem świadectwa oraz oryginałem wyników egzaminu składają:

- dwa zdjęcia podpisane drukowanymi literami z tyłu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL;
- kartę zdrowia.
- wszystkie potrzebne oświadczenia pobrane podczas składania kopii świadectwa i wyników egzaminu

 

  *   *   *


 

IV  etap rekrutacji 19.08.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.