Młodzież w działaniu

Około 7 mln euro to polski budżet unijnego programu edukacyjnego "Młodzież w działaniu", zaplanowanego na lata 2007-2013. Program ten pomaga tysiącom młodych ludzi spełniać swoje marzenia poprzez realizację ciekawych projektów. Spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie innych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie talentów - to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w programie."Młodzież w działaniu" ma zachęcić młodzież w wieku od 13 do 30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą do równoczesnego kształcenia się poza systemem edukacji formalnej (w czasie wolnym od nauki). Program jest skierowany głównie do tych, dla których edukacja pozaformalna to jedyna szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. "Młodzież w działaniu" kładzie szczególny nacisk na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodych ludzi z mniejszymi szansami, czyli takich, którzy ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych mają ograniczony dostęp do edukacji, informacji i kultury. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości współpracy w całej Europie i poza jej granicami. Nadrzędne cele programu to przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program dofinansowuje przedsięwzięcia, które mają pomóc młodym ludziom w rozwoju osobowości. Pobudza ich do działania na rzecz społeczności lokalnej i służy wzrostowi tolerancji. "MYŚLĘ, WIĘC JESTEM" - PROJEKT TRÓJSTRONNEJ WYMIANY MŁODZIEŻY ZREALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"
12/10/2011 - 13:08 
Dzięki wparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji już po raz trzeci uczniowie ZSSB wraz z rówieśnikami z innych krajów mieli szansę zrealizować ciekawy projekt, poruszający tematy ważne dla współczesnych młodych ludzi. Polsko-litewsko-węgierska wymiana pod hasłem „Myślę, więc jestem” zaowocowała nowymi przyjaźniami, ale także nabyciem przydatnych umiejętności. |^^^| Przez niemal tydzień wszyscy wykorzystywali w praktyce znajomość języka niemieckiego, który był językiem roboczym projektu . Na warsztatach, które promowały wzajemne zrozumienie oraz tolerancję, uczestnicy odkrywali swoje mocne strony, uczyli się autoprezentacji oraz szacunku dla różnic kulturowych. Projekt angażował wszystkich do rozmaitych działań : młodzież uczestniczyła w rajdzie rowerowym na trasie Złoty Potok-Bobolice, zorganizowano polsko-litewsko-węgierskie karaoke, międzynarodowy mecz siatkówki i koszykówki, poznawano Częstochowę w niekonwencjonalny sposób ( w formie gryterenowej ), utworzono kąciki narodowe, które były „miniaturami” krajów partnerskich , zaprojektowano koszulki projektowe, uczono się tańczyć i dyskutowano o problemach młodych ludzi w różnych krajach … Z pewnością był to dobrze wykorzystany czas, który zaowocuje bardziej dojrzałą postawą we współczesnym świecie, większą wiarą we własne możliwości i świadomością, że każdy mieszkaniec Unii Europejskiej ma podobne problemy, pasje i marzenia… 

Dziękuję nauczycielom, którzy zaangażowali się w działania projektowe: Annie Jareckiej za pomoc w realizacji projektu, opiekę nad grupą węgierską oraz pomoc językową, Magdalenie Celeban za przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, Rafałowi Piotrowskiemu za opracowanie gry terenowej i rajdu rowerowego, Wojciechowi Przeradzie za udostępnienie bazy sportowej, Marzenie Śledź za pomoc językową, pracownikom Internatu za opiekę nad uczestnikami oraz Agnieszce Burzyńskiej za pomoc w przeprowadzeniu „warsztatów politycznych” – koordynator projektu Agnieszka Stefańska.