KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych wraz
z partnerami projektu: Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia oraz Akademią im. Jana Długosza – Wydziałem Pedagogicznym mają zaszczyt zaprosić uczniów Waszej placówki do udziału
w konkursie wiedzy o społeczeństwie, związanej z ochroną danych osobowych oraz instytucją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Konkurs odbędzie się w dniu 27 marca 2015r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie . 

                                                                                                                      Serdeczne zapraszamy!

           

Organizatorzy konkursu:

 • Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji
 • Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
 • Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
 • Akademia im. Jana Długosza – Wydział Pedagogiczny

 

Regulamin konkursu

 1. I.                    Założenia ogólne i cele konkursu

 

 1. 1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy i okolic.
 2. 2.      Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają organizatorzy.
 3. 3.      Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony danych osobowych oraz instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

 1. II.                  Uczestnicy konkursu
  1. 1.      Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych  z terenu miasta Częstochowy i okolic.
  2. 2.      Szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.
  3. 3.      Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia regulaminu, w tym na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

 

 1. III.                Zgłoszenie do konkursu
  1. 1.      Zgłoszenie do konkursu należy przesłać  do dnia 23 marca 2015 roku na następujące adresy e-mail: agaburzynska@op.pl, jsobczyk@wp.pl lub magda_celeban@op.pl  
  2. 2.      Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
   1. a.      Kartę zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1)
   2. b.      Wypełnione i podpisane „Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu” (załącznik nr 2)
   3. c.       Wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych”

(załącznik nr 3)

 

                     Załącznik nr 1 prosimy przesłać do 23.03.2015r.

                     Załączniki nr 2 i 3 muszą być dostarczone najpóźniej w dniu Konkursu.

 

 1. IV.               Przebieg konkursu
  1. 1.      Konkurs odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, ul. Augustyna 3/7, 42-200 Częstochowa
  2. 2.      Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Tematyka zadań
   i tekstów związana będzie z ochroną danych osobowych.
  3. Konkurs rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie trwał 60 minut.
  4. 4.      W celu sprawdzenia testów wiedzy powołana zostanie komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów.
  5. 5.      Laureatami konkursu zostaną osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów.
  6. 6.      W swojej ocenie komisja będzie brała pod uwagę liczbę uzyskanych punktów w teście. Nieczytelne zapisy będą interpretowane na niekorzyść uczestnika i liczone jako błąd. Organizatorzy umożliwią wgląd do własnej pracy konkursowej w terminie późniejszym, ustalonym i podanym oficjalnie przez jury w trakcie konkursu.
  7. 7.      Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 03.04.2015 na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych  oraz Zespołu Szkół Technicznych, a nagrody zostaną wręczone w dniu 21.05.2015 w Miejskim Domu Kultury.

 

 1. 8.      Nagrody w konkursie:

I miejsce – tablet

II miejsce – słuchawki

III miejsce – PenDrive

 1. 9.      Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół.

 

 1. V.                 Postanowienia końcowe
  1. 1.      Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację warunków regulaminu.
  2. 2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminu konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  3. 3.      W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmują organizatorzy projektu.
  4. 4.      Decyzja komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna, a nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
  5. 5.      Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie utratę prawa do nagrody.
  6. 6.      Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
 • p. Agnieszka Burzyńska, tel. 661054809
 • p. Justyna Sobczyk-Szwed, tel. 606432963

 

 

lub koordynator Programu w Częstochowie:                               

 • p. Magdalena Celeban, tel. 600-299-249